Проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” – BG05M2OP001-5.001-0001

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕНФОНД ПРОЕКТ: BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“Бенефициент - Министерство на образованието и науката ...
Повече информация

Проект „Умна класна стая” Договор № 2020-1-BG01-KA101-078634

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Съфинансиран от програма "Еразъм+" на Европейския съюз Проект "Умна класна стая" Договор № 2020-1-BG01-KA101-078634 ...
Повече информация