Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, РАБОТОДАТЕЛИ И КОЛЕГИ,ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ е една от професионалните гимназии включена вПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 ...
Повече информация

Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските ...
Повече информация

Проект „Умна класна стая” Договор № 2020-1-BG01-KA101-078634

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Съфинансиран от програма "Еразъм+" на Европейския съюз Проект "Умна класна стая" Договор № 2020-1-BG01-KA101-078634 ...
Повече информация