Успешно приключи акредитиран проект № 2022-1-BG01-KA121-VET-000060404 “Европейски практики за професионално развитие” по програма “Еразъм +”

Ученици от 11 и 12 клас на ПГЕХТ “Проф. Асен Златаров”, през учебната 2022 – 2023 година, бяха бенефициери по проект № 2022-1-BG01-KA121-VET-000060404 “Европейски практики за професионално развитие” по програма …

Вижте още

Акредитиран проект по програма “Еразъм+” 2022

Проект „Европейски практики за професионално развитие”Договор № 2022-1-BG01-KA121-VET-000060404програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“,сектор “Професионално образование и обучение”Срок на договора 15 месеца от 01.06.2022 г. до 30.08.2023 …

Вижте още

Проект „Европейски практики за професионално развитие”

Проект „Европейски практики за професионално развитие” Договор № 2021-1-BG01-KA122-VET-000016780 Бенефициент: ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” Партньор: TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор …

Вижте още

Различни култури, различни приказки

Проект “Различни култури, различни приказки”

Различни култури, различни приказки. eTwinning e интегриран към европейската програма за образование, обучение на младежта и спорта ЕРАЗЪМ+. eTwinning e най-голямата общност за педагози в света, в която учители и …

Вижте още

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН  ФОНД УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, РАБОТОДАТЕЛИ И КОЛЕГИ, ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ е една от професионалните гимназии включена в ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ–2”. Проектът е финансиран от …

Вижте още

Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа …

Вижте още

Проект „Умна класна стая” Договор № 2020-1-BG01-KA101-078634

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Съфинансиран от програма “Еразъм+” на Европейския съюз Проект “Умна класна стая” Договор № 2020-1-BG01-KA101-078634 Програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1, “Образователна мобилност на граждани”, …

Вижте още