новото училище

Началото

Училището е създадено през 1966 година със заповед на Министерството на народната просвета – №1-860 от 15 август 1966 година като СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО ИНДУСТРИАЛНА ХИМИЯ и е на подчинение на Министерството на химията и металургията. Целта на създаването му е да подготвя кадри за нуждите на изграждащият се тогава нефтохимически комбинат край Плевен.

първият випуск

Първият випуск

15 септември 1966 година е първия учебен ден за първия випуск на училището. Приети са 249 ученици в две специалности: “Технология на нефта” и “Контролно-измервателни прибори и автоматика в химическата промишленост”.
През следващите години се въвеждат нови специалности, свързани с производството на полимери, стъкларски изделия, с поддръжката и ремонта на машините и апаратите в химическата промишленост

занятия в бургаската рафинерия

Трудностите

Учебните занятия се провеждат в сградата на Учителския институт в гр. Плевен, а малко по-късно и в класните стаи на ТСА “Никола Фичев”. Първите няколко години колективът работи при много тежки условия. Липсват помещения и учебно-материална база.
Производствената практика се провежда в Нефтохимическия завод в гр. Бургас, тъй като рафинерията край Плевен още не е завършена.

нашият патрон Професор Асен Златаров

Нашият Патрон - Проф. Асен Златаров

На 16 февруари 1968 година колективът и учениците на училището тържествено приемат за свой патрон името на видния български учен-химик и педагог професор д-р Асен Златаров. С указ на Президиума на Народното събрание е утвърдено името на училището – СПТУ по индустриална химия “Асен Златаров”. Първият випуск на училището се дипломира през май 1969 година.

новото училище

Новата сграда

На 20 януари 1971 година е направена първата копка за построяването на собствена сградата, а на 11 април 1972 година е проведен първият учебен ден в новата сграда.

първата компютърна лаборатория

Първата компютърна лаборатория

Училището е първото в региона, притежаващо собствена компютърна лаборатория. На 13 ноември 1984 година тържествено е открит комплекс по автоматизация и електроника с компютърна лаборатория.

телевизионното студио

Телевизионното студио

Същата година стартира и собствено телевизионно студио. Комплексът, лабораторията и студиото се откриват от тогавашния министър на народната просвета проф. Александър Фол и министъра на професионалното образование на СССР Н. Петровичев.

новите обучения

Новите обучения

През септември 1990 година е приет първият випуск на паралелка техникум по професията “Технология на полимерите”. Следващата учебна година е разкрит прием по втора паралелка с четири годишен срок на обучение “Машини и апарати в химическата промишленост”

преструктуриране

Преструктуриране

За учебната 1992-1993 година е осъществен прием на трета такава паралелка, по специалността “Технология на опазване на околната среда”. Логичният завършек на преструктурирането на училището е преименуването му със заповед на МНО от 20 май 1994 година в ТЕХНИКУМ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ”.

новите специалности

Новите специалности

От учебна 1999 – 2000 година в техникума се обучават ученици след завършен седми клас в паралелки с интензивно изучаване на немски език по специалностите: “Технология на опазване на околната среда” и “Микропроцесорна техника”.

професионална гимназия

Професионална гимназия

Във връзка с преструктурирането на средното образование в страната със заповед на МОН от 7 април 2003 година училището е преименувано на Професионална гимназия по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров”.