Проект „Европейски практики за професионално развитие”
Договор № 2022-1-BG01-KA121-VET-000060404
програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“,
сектор “Професионално образование и обучение”
Срок на договора 15 месеца от 01.06.2022 г. до 30.08.2023 г.

Проектът „Европейски практики за професионално развитие” се осъществява от Професионална гимназия по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров”. Проектът цели предоставянето на възможност на младежи  да проведат практика в реална работна среда, която да надгради техните базови професионални знания и компетентности, получени в училище, да ги направи по-адаптивни към новостите в съвременният свят, в съответствие с непрекъснато нарастващите потребностите и изисквания на европейския пазар на труда.

Проектът предоставя възможност на педагогически специалисти да разширят познанията си за интердисциплинарното STEM обучение, като адаптират работата си към водещи европейски модели за използване на STEM.

Специфичните цели, които ще бъдат изпълнени, чрез дейностите на проекта за учениците са:

Повишаване професионалните компетенции на учениците от направленията  „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” и “Химични продукти и технологии“.

 – учениците да повишат качество на овладените професионални знания и умения и да формират ключови компетентности с цел повишена ефективност на професионалното им ориентиране в реална трудова среда и  адаптивност за пазара на труда;

–  да се задоволи нуждата от практика в реална работна среда, като чрез тази практика да придобият опит и с това да увеличат възможностите си за бъдеща професионална реализация;

– да надградят своите личностни качества, социални умения и умения за работа в екип в контекста на взаимодействието и досег с други култури;

– да придобият “умения на бъдещето”, свързани с променящата се работна среда;

– Въвеждане на инструменти за валидиране на придобитите умения и компетенции от международен опит – прилагане на ECVET

Специфичните цели, които ще бъдат изпълнени чрез дейностите на проекта за педагогическите специалисти са: 

– да усвоят и прилагат технологията на интердисциплинарното STEM обучение по европейски модел;

– да се насърчава развитието на високоефективна екосистема за цифрово образование на учители и персонал за образование и обучение  

– да развият и обогатят компетенциите и опита си в своите професии;

– въвеждане в професионално-образователни технологии, трансфер на добри европейски образователни практики и ефективно езиково и пазарно ориентирано професионално обучение в съответствие с бързо променящите се нужди на националната и европейската бизнес среда.

Проектът цели провеждане на двуседмична практика в Италия в реална работна среда на 40 ученици от 10 и 11 клас от направленията „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” и „Приложен програмист“, “ Химични продукти и технологии“ придружени от 4 учители, разпределени по групи както следва : 1 поток – 20 ползватели от направленията „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” и „Приложен програмист“ ; 2 поток – 20 ползватели от направлението “Химични продукти и технологии“ и ще включва 10 работни дни по 6 часа на ден.

Проектът включва десетдневна мобилност на 10 педагогически специалисти в Римини, Италия. Те ще се обучават за прилагане на STEM обучение по европейски модел.

Очакваното въздействие на проекта ще бъде основано върху положителното професионално развитие за учениците и учителите участници в проекта, участващите организации и всички потенциални целеви групи.

Проектът може да бъде определен като устойчив, тъй като той е пример за дълготрайно и ефективно партньорство, също така той генерира резултати, които могат да бъдат използвани от всички преки и непреки участници и след приключване на дейностите по мобилността. Този проект ще спомогне за усвояване на добри практики в професионалното обучение и обмяната на опит и ще доведе до създаване на по-качествена образователна среда. Резултатите от проекта ще помогнат за изграждане на устойчиви стратегии за интернационализация и реализиране на Стратегията за развитие.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Партньор: SISTEMA TURISMO S.R.L.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *