Проект „Европейски практики за професионално развитие”
Договор № 2021-1-BG01-KA122-VET-000016780
Бенефициент: ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”
Партньор: TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.

 

програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“,
сектор “Професионално образование и обучение”
Срок на договора 18 месеца

Проектът „Европейски практики за професионално развитие” се осъществява от Професионална гимназия по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров”. Проектът цели предоставянето на възможност на младежи да проведат практика в реална работна среда, която да надгради техните базови професионални знания и компетентности, получени в училище, да ги направи по-адаптивни към новостите в съвременният свят, в съответствие с непрекъснато нарастващите потребностите и изисквания на европейския пазар на труда.

Специфичните цели, които ще бъдат изпълнени, чрез дейностите на проекта за учениците са:

– да придобият практически опит и с това да увеличат възможностите си за бъдеща професионална реализация;

– да развият и обогатят компетенциите и опита си в техните професии;

– да надградят своите личностни качества, социални умения и умения за работа в екип в контекста на взаимодействието и досег с други култури;

– високо качество на овладените професионални знания и умения и формиране на ключови компетентности на учениците с цел повишена ефективност при професионалното им ориентиране в реална трудова среда и  адаптивност за пазара на труда;

– придобиване на “умения на бъдещето”, свързани с променящата се работна среда;

– въвеждане в професионално-образователни технологии, трансфер на добри европейски образователни практики и ефективно езиково и пазарно ориентирано професионално обучение в съответствие с бързо променящите се нужди на националната и европейската бизнес среда.

Проектът цели провеждане на двуседмична практика в Испания в реална работна среда на 30 ученици от 10 и 11 клас от направленията „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” и „Приложен програмист“, “ Химични продукти и технологии“ придружени от 4 учители, разпределени по групи както следва : 1 поток – 15 ползватели от направленията „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” и „Приложен програмист“ ; 2 поток – 15 ползватели от направлението “Химични продукти и технологии“ и ще включва 10 работни дни по 6 часа на ден. Обучителната програма е разделена на 2 етапа в съответствие с нивото на подготовка на обучаемите.

Проектът ще спомогне за усвояване на добри практики в професионалното обучение и обмяната на опит и ще доведе до създаване на по-качествена образователна среда.

Партньор

Организацият ТRIBEKA TRAINING LAB S.L.U е испанска агенция за обучение, която се намира в Андалусия, Малага. Тя се занимава с планиране и управлние на международни проекти за мобилност и обучение на студенти, преподаватели, млади работници и организации в рамките на всички държави на ЕС или на националаните програми за насърчаване на мобилността и опит за обучение в чужбина. Организацията организира професионалани посещния, семинари  и културни програми, стажове и професонална практика в частния сектор, фирми, неправителствени организации, училища, колежи и университети.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

гр. Плевен 5800
ул. „Цар Самуил” № 2
тел. за контакти:
064 / 840825, 064 / 823762

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейската комисия.
ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящият документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *