ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ПГЕХТ - "Проф. Асен Златаров" гр. Плевен

Съфинансиран от програма “Еразъм+” на Европейския съюз

eu

Проект “Умна класна стая” Договор № 2020-1-BG01-KA101-078634

Програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”.

Проектът “Умна класна стая” е насочен към използването на интерактивни методи на обучение, които насърчават интереса към професията, насърчат ефективното придобиване на учебни материали, формират модели на поведение, осигуряват висока мотивация, сила, знания, отборен дух и свобода на изразяване и най-важното – да допринесат за сложните компетенции на бъдещите специалисти.

Основните целите на проекта са:

 • Повишаване качеството на образованието и неговата ефективност, чрез модернизирането му посредством инетрактивни методи на преподаване;
 • Стимулиране мотивацията на персонала, да повиши квалификациите си и да наблегне на прилагането на иновативни педагогически методи и практики в учебния процес свързани с обучението;
 • Подобряване на качеството на приобщаване на ученици с дефицит на концентрация или хиперактивност;
 • Развиване на устойчиво трансгранично сътрудничество – чрез осъществяване на настоящия проект;

Специфични цели:

 • подобрени професионални компетенции на преподавателите и уеднаквяването им с европейските стандарти;
 • повишени възможности за професионално и кариерно развитие и възможности за международно сътрудничество;
 • повишени чуждоезикови компетенции;
 • повишена мотивация и на преподавателите и на учениците;
 • приобщаване на ученици с дефицити;
 • модернизиране на образователния процес;

Проектът има за цел едноседмично обучение в рамките на 30 учебни часа в гр. Берлин, Германия. Целевата група се състои от преподаватели по общообразователна, професионална подготовка и управленски персонал общо 11 души.
В продължение на една седмица преподавателите ще обогатят и надградят своите знания и умения включително и развиването на интерактивни компетенции, ще усвоят ноу-хау за различни интерактивни методи (главно методи на преподаване) и ще научат за добри практики, които могат да се приложат в сферата на образованието на химични технологии и електротехническите науки.

Въздействието, което ще окаже проекта:

 • ще разшири и надгради професионалните педагогически и методически знания и умения на учителите в сферата на общото или професионално образование, базирани на иновативните и интерактивни методи и подходи;
 • ще усъвършенства и модернизира образователната среда, чрез внедряването на различни ресурси;
 • ще създаде предпоставки за преодоляване на времевите и пространствени ограничения на традиционното обучение чрез работата в класната стая;
 • ще увеличи педагогическата продуктивност с интерактивни методически разработки на урочни единици (общообразователни уроци и уроци по теория и практика на професията);
 • ще разшири хоризонта на професионалните възможности на учителите, като се възползват активно от възможността да обменят добри практики с колеги от други развити европейски държави;
 • ще развие лингвистичните и мултикултурни познания на ползвателите, като това ще им даде възможност да ползват по-широк кръг от информационни и образователни ресурси според спецификата на предметната им област;

Устойчивостта на резултатите от проекта ще бъде гарантирана чрез прилагането на иновативни учебни подходи. Повишената професионална квалификация на учителите ще окаже активна подкрепяща функция за по-лесното интегриране и приобщаване на българската образователна система, към европейските такива.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *