eu

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН
ФОНД

ПРОЕКТ: BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Бенефициент Министерство на образованието и науката ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.
Проектът се финансира от Оперативна програма
Наука и образование за интелигентен растеж“ 20142020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, от пандемията от COVID19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACTEU)

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

НАЧАЛО: 12.02.2021 г.  КРАЙ: 31.12.2023 г.

www.eufunds.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.