Проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” – BG05M2OP001-5.001-0001

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕНФОНД ПРОЕКТ: BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Бенефициент – Министерство на образованието и науката ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.Проектът се финансира от …

Вижте още