Проект Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти     

ПГЕХТ е участник в проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата поткрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Сформирани са 9 училищни клубове.

Цели на проекта:
(1) Обща цел на проекта - да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности
(2) Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Клубни дейности:
1. Клуб "Студио: Да напишем филм" - ръководител: Валя Винчева
2. Клуб "Да си публикуваме реклама"
3. Клуб "Млад конструктор" - ръководител: Иванка Грънчарова
4. Клуб "Млад приложник" - ръководител: Делка Стоянова
5. Клуб "Млад фотограф" - ръководител: Венелин Вътков