ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
СХЕМА ЗА БФП: BG 051PO001-1.1.10 „КВАЛФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ ЗА КОНКУРЕНТНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
 
 
 
ПРОЕКТ: “Осъществяване на професионално и мотивационно обучение на безработни лица,  за интегрирането им на пазара на труда”
 
ДОГОВОР ЗА БФП: ESF-1110-04-11001
 
 
Бенефициент: Професионална гимназия по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров” гр. Плевен
Бюджет на проекта: 101 280,11 лв.
Продължителност: 10 месеца
 
Обща цел на проекта:
 
“Осъществяване  на професионално и мотивационно обучение на  безработни лица, за интегрирането им на пазара на труда” е чрез предоставяне на възможност за обучение и придобиване или повишаване на професионалната  квалификация, както и обучение по ключови  компетенции на регистрираните безработни лица да се подпомогне процеса на интеграцията им на пазара на  труда и по-лесното им адаптиране, както и повишаване на качеството им на живот и правото им на достоен труд.
Предоставянето на качествени квалификационни и преквалификационни образователни услуги по високотехнологични и съвременни специалности в проектното предложение ще спомогнат за привличане на безработни лица  в трудоспособна възраст и тяхното мотивиране за личностно и професионално развитие, ще спомогнат за интегриране на безработните лица на пазара на труда и насърчаване на тяхната заетост.
 
Специфични цели:
 
-Провеждане на професионално обучение по специалностите „Компютърна техника и технологии”, „Компютърни мрежи” и „Възобновяеми енергийни източници”;
- Провеждане на обучение по ключови компетенции – „Английски език” І-во ниво.
-Мотивационно обучение.
-Разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване.
-Подобряване достъпа на безработните лица регистрирани в ДБТ до качествени обучителни услуги, както и мотивирането  и насърчаването  на тяхната трудова реализация и адаптация в динамична среда;
- Прилагане на принципите за учене през целия живот, следвайки стратегиите на Европейския съюз и целите за създаване на икономика, основана на знанието.
 
Целеви групи:
 
39 безработни лица регистрирани в Бюрото по труда, които отговарят на изискванията на ЗПОО и ЗНЗ минимално входящо образователно равнище, което е съответно: лица навършили 16 години със завършен клас от средното образование или завършено средно образование.
 
-„Компютърна техника и технологии” втора професионално квалификационна степен –  група 13 лица.
-
-„Компютърни мрежи” втора професионално квалификационна степен –  група 13 лица.
 
- „Възобновяеми енергийни източници” втора професионално квалификационна степен – група 13 лица.
СПЕЦИАЛНОСТ „Компютърна техника и технологии” :
 
-Обучение по КТТ – придобиване на знания и умения в сферата на диагностиката, ремонта и приложния и системния софтуер в компютърните системи.
-Обучение по Английски език – I-во ниво. Целта е придобиване на начални знания и умения в общуването на английски език, чрез способност да разбират, изразяват и интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и мнения, както в устна и писмена форма (слушане, говорене, четене и писане) в различни обществени и културни ситуации според нуждите на всеки човек.
- Осъществяване на мотивационно обучение:
* Техника за ефективна комуникация
* Подготовка на документи при кандидатстване за работа
* Подготовка за явяване на интервю/събеседване
* Изготвяне на план за търсене на работа
 
СПЕЦИАЛНОСТ „Компютърни мрежи” :
 
-Обучение по КМ – придобиване на знания и умения в сферата на проектирането, изграждането и поддържането на компютърни мрежи, диагностициране и отстраняване на грешки и работа с приложен мрежови софтуер.
-Обучение по Английски език – I-во ниво. Целта е придобиване на начални знания и умения в общуването на английски език, чрез способност да разбират, изразяват и интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и мнения, както в устна и писмена форма (слушане, говорене, четене и писане) в различни обществени и културни ситуации според нуждите на всеки човек.
- Осъществяване на мотивационно обучение:
* Техника за ефективна комуникация
* Подготовка на документи при кандидатстване за работа
* Подготовка за явяване на интервю/събеседване
* Изготвяне на план за търсене на работа
 
СПЕЦИАЛНОСТ „Възобновяеми енергийни източници” :
 
-Обучение по ВЕИ – придобиване на знания и умения за проектирането, изграждането и поддържането на електрически инсталации от различен тип и вид на източника на възобновяема енергия, диагностициране и отстраняване на повреди в електрическите инсталации.
-Обучение по Английски език – I-во ниво. Целта е придобиване на начални знания и умения в общуването на английски език, чрез способност да разбират, изразяват и интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и мнения, както в устна и писмена форма (слушане, говорене, четене и писане) в различни обществени и културни ситуации според нуждите на всеки човек.
- Осъществяване на мотивационно обучение:
* Техника за ефективна комуникация
* Подготовка на документи при кандидатстване за работа
* Подготовка за явяване на интервю/събеседване
* Изготвяне на план за търсене на работа
 
Основни дейности на проекта:
 
 Дейност 1: „Управление на проекта”;
 Дейност 2: „Набиране на безработни лица и сформиране на групи за осъществяване на професионално обучение за придобиване на квалификация, ключови компетенции”;
 Дейност 3: „Избор на външни изпълнители за обезпечаване на дейностите по проекта и осигуряване на материали и консумативи за обученията”;
Дейност 4: „Осъществяване на професионалното обучение за придобиване на квалификация”
Дейност 5: „Осъществяване на обучение по ключови компетенции”;
Дейност 6: „Осъществяване на мотивационно обучение”.
 Дейност 7: „Осъществяване на мерки по информираност и публичност”.
 
Подбор на потребителите:
Процедурата за подбора на представители на целевата група за включване в проекта е:
-Дирекция “Бюро по труда” информира лицата от целевата група за стартиралият проект;
- Желаещите да се включат подават Заявление до Дирекция “Бюро по труда” да бъдат включени в проектните дейности.
- Дирекция “Бюро по труда” изготвя  списък от подходящи за включване в обучението лица и го представя на Бенефициента.
- Бенефициента одобрява конкретен брой лица отговарящи на условията за притежание на входящо образователно равнище за описаните в проекта специалности.
- Провеждане на индивидуално интервю за включване в проектните дейности по договора.

 

 
Целева група
Брой лица, обхванати по проекта
Безработни лица :
39
Специалност : Компютърна техника и технологии
13
Специалност : Компютърни мрежи
13
Специалност : Възобновяеми енергийни източници
13
ключова компетентност - „Английски език” І-во ниво (А1)
39
Мотивационно обучение
39
Получаващи стипендия
39
 
 
План за изпълнение на проекта:
 
Продължителност на проекта (брой месеци) – 10 месеца;
 
Продължителност на дейността на предоставяне на образователни услуги (брой месеци) – 7 месеца.
 
Очакван ефект върху целевите групи:
 
•Да се социализират и адаптират лицата, които са извън пазара на труда и чиито шансове за интеграция са ограничени. Проектът е насочен към безработни лица регистрирани на бюрото по труда
•Да бъдат обучени 39 безработни лица и квалифицирани в специалностите „Компютърна техника и технологии” и „Компютърни мрежи” „Възобновяеми енергийни източници”, да получат ключови компетентности „Английски език” и мотивационно обучение. Предложените специалности са съвременни, високотехнологични и притежават реална приложимост в съвременните условия на живот.
* Лицата към които е насочен проекта могат да се реализират на пазара на труда. Проекта ще им даде възможност за трайна реализация и адаптация към динамичните условия на трудовия пазар.
•Повишаване на теоретичните и практическите познания, като новите компетенции повишават самочувствието, подготовката за справяне с ежедневните задачи и гъвкавост на пазара на труда.
* Идеята на проекта е да следва линията на продължаващо образование и обучение, съгласно Европейските изисквания за „Учене през целия живот”.
Очакван резултат е и изграждането на индивидуални качества за лицата, принадлежащи към уязвимите групи, т.е. възпитателен ефект – толерантност, работа в екип, мотивация, интеграция в социална среда, самоувереност в собствените им умения.
* Повишаване опита и доразвиване на уменията за работа с различни социални групи на учителите, които ще обучават по проекта.
* Повишаване на авторитета на училището сред обществеността и стремеж на колектива да работи по Европейски програми и проекти и да се усъвършенства в областта на професионалното образование и обучение.
 
Устойчивост на резултатите
 
Функционирането на Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров” гр. Плевен е стабилно, което категорично е доказано от съществуващата досега практика. Гимназията разполага със съвременна база и техническо оборудване, с висококвалифициран преподавателски екип, което е основа за запазването на структурите и развитието на квалификационните обучения по тези специалности. Заложените по проекта специалности са съвременни, наричат ги специалности на бъдещето, интересът към тях е висок както от потенциални обучаеми лица, безработни лица така и от работодатели търсещи работници с тези квалификационни умения. Гимназията е ключов елемент в редицата от организации имащи отношение на пазара на труда. Поддържат се партньорски отношения с редица работодатели в региона в сферата на възобновяемата енергетика и информационните технологии, които допълнително ще оказват съдействие за поддържане на дейностите по проекта.