Проект "Обучение без граници - светът е класна стая"

 

Договор № 2018-1-BG01-KA102-047345

Бенефициент: ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”

Партньор: TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.

Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 "Мобилност", сектор "Професионално образование и обучение"

 

Проектът „Обучение без граници - светът е класна стая” е насочен към обучение и повишаване компетенциите на обучаемите в областта на професионалното образование и обучение, за постигане на иновативност и повишаване качеството на обучението и работата; високо ниво на приобщаване, преподаване, надграждане на мениджърския опит и управленските компетентности; повишаване на чуждоезиковите компетенции на ползвателите; обмен на опит в сферата на професионалното образование и обучение и приемането на далновиднни политики и практики в съответствие с прилагането на принципите на Стратегията за устойчиво развитеие.

 

Целите на проекта са:

- прилагане на придобитите от обучаемите начални знания, навици и практически  умения по обща и отраслова професионална подготовка в реална работна производствена  среда;

- усъвършенстването на практическите знания и умения на обучаемите;

- възможността за справяне в различна ситуация;

- добиване на реална представа за организацията и динамиката на производствените процеси в химическата промишленост  и  производството на фармацевтични,козметични и фомеопатични продукти;

- подобряване на перспективите и възможностите на учениците за бъдеща интеграция на пазара на труда;

- Качествено образование на всички деца;

- Развиване на способностите и личността на детето;

- Отношение на приемане, разбиране, уважение, грижа, подкрепа;

 

Ползвателите по проекта:

Обучаеми: Двадесет ученика от Х  и XI клас обучаващи се в направление „Химични продукти и технологии”,  специалности „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти “ и „Технология на хомеопатичните и фитопродукти“ и двама учителя Ръководители на групата.

Персонал в професионалното образование и обучение: общо петнадесет души - десет преподавателя /представители от всяко методидеско обединение/, педагогически съветник, трима ръководен персонал и директора на гимназията, който ще осъществява и мониторинг.

Съдържанието на проекта се изразява в:

- Предварителна езикова и културна подготовка на ползвателите, осъществена в България преди мобилността, свързана с целите на проекта;

- Четиринадесет  дневна мобилност в гр. Малага, Испания – за обучаемите и осем дневна мобилност на персонала;

- Сертифициране на придобитите компетенции;

- Популяризиране на дейностите и резултатите.

 

Очаквани резултати и ползи от проекта са свързани с:

- придобиване на професионален опит в реална работна среда;

- надграждане и усвояване на европейските иновации в областта на професионалното образование и обучение  чрез практика в реална работна среда;

- усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции чрез пребиваване в чуждоезикова среда;

- повишаване на знанията за културата, бита, традициите на друга европейска държава;

- придобиване на съзнание и самочувствие за принадлежност към европейската общност.

- повишаване качеството на компетентностите на персонала чрез наблюдение и възприемане на добри практики на приобщаващото образование в посетените учебни заведения и организации;

- повишаване качеството на менажиране  и организиране на обучението;

-  възприемане на нови методи на приобщаване, преподаване,адаптирането  и прилагането на тези от тях, които са подходящи за нашата система;

- усъвършенстване на професионалните компетенции и практически умения, чрез преки наблюдения на учебния приобщаващ процес; 

- наблюдение на учебния и работен процес и прилагане на технологията в процеса на обучение;

- Подобряване  и усъвършенстване на практическите знания и умения в областта на приобщаващото образование и професионалната подготовка;

- Обогатяване на професионалния им опит чрез адаптиране и прилагане на най-успешните испански стандарти за професионално обучение;

- Постигане на по-високи нива на качество и иновации при преподаването;

Партньор:

ТRIBEKA TRAINING LAB S.L.U е испанска агенция за обучение, която се намира в Андалусия, Малага. Агенцията насърчава, организира и управлява стажове и образователни програми за студенти, преподаватели и безработни идващи от цяла Европа.